انجمن مرتعداری ایران- معرفی انجمن
معرفی انجمن مرتعداری ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

انجمن مرتعداری ایران به منظور ایجاد هماهنگی بین متخصصان رشته های علوم مرتعداری باهدف سوق مساعی انها در جهت حفظ، بهبود، احیاء و توسعه مراتع کشور و پیاده کردن اصول علمی مرتعداری در آنها، گسترش و ارتقای علمی و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی مرتع، تشکیل گردیده است. این انجمن غیر انتفاعی و غیر سیاسی است که اهداف زیر را دنبال میکند
-  ایجاد هماهنگی علمی بین محققان و متخصصانی که به گونه ائی با علم مرتعداری سروکار دارند
-  همکاری با نهادهای اجرائی، علمی و پژوهشی در زمینه های ارزیابی و بازنگری طرح ها، تدوین برنامه های آموزشی و پژوهشی و مطالعاتی وتعیین خط مشی های اساسی و برنامه های دراز مدت اجرائی، آموزشی و پژوهشی در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.
-  انجام خدمات آموزشی و پژوهشی و مطالعاتی
-  ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز
-  تشکیل گرهمائی ها و سمینارهای تخصصی و علمی در سطح ملی، منطقه ائی و بین المللی
-  تشکیل کلاسهای آموزشی، ایراد سخنرانی علمی و تهیه فیلم های اموزشی، پژوهشی و علمی
- انتشارات کتب و نشریات علمی، خبری و ترویجی

در این راستا انجمن از کلیه فعالیتهای محیط زیستی که به حفظ منابع پایه مملکت کمک کرده و این ذخیره های الهی را برای نسلهای بعد بالنده و کارآمد تحویل دهد استقبال خواهد کرد. ما اعضاء خود را از بین فرهیختگان رشته مرتعداری انتخاب کرده ایم هم آنان که در این رشته درس خوانده اند و هم انان که با زحمت و تلاش عمر خود را به حفظ و بهره برداری متعادل از مراتع گذرانده اند. انجمن بر ان امید است که با کمک همه کسانیکه دلسوز محیط زیست ومنابع طبیعی کشور هستند همتی جمعی را رقم بزند و با فعالیتهای خود بعنوان چشم و گوش نظام همه مسائل مراتع را در این تارنما بیان کند تا آنان که با ما همراهند اعم از دولتمرد و کارشناس تا بهره بردار و دامدار رویکردی بهینه را انتخاب کرده و از تخریب مراتع بپرهیزند

نشانی مطلب در وبگاه انجمن مرتعداری ایران:
http://iransrm.ir/find.php?item=1.56.12.fa
برگشت به اصل مطلب