انجمن مرتعداری ایران- اخبار مصاحبه‌ها و میزگردها
گزارش جلسه بانوان 93.3.4

حذف تصاویر و رنگ‌ها
گزارش جلسه بانوان هیئت مدیره انجمنهای علمی ایران با حضور مشاورین وزارتخانه ها در امور زنان. برای مشاهده کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مرتعداری ایران:
http://iransrm.ir/find-1.63.55.fa.html
برگشت به اصل مطلب