انجمن مرتعداری ایران- هیأت مدیره انجمن
اعضای هیئت مدیره انجمن

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

اعضای هیئت موسس انجمن مرتعداری ایران در سال 1378

دکتر محمدرضا مقدم دکتر حسین ارزانی    
دکتر مهدی بصیری دکتر منصور مصداقی
دکتر حیدری شریف ابادی دکتر خلیلیان
         دکتر عباسعلی سندگل دکتر بهروز ملک پور


اعضای اولین هیئت مدیره انجمن مرتعداری ایران (79/9/27)

دکتر محمد رضا مقدم رئیس                       
دکتر حسین ارزانی نایب رئیس
دکتر عباسعلی سندگل خزانه دار
دکتر مهدی بصیری عضو
دکتر منصور مصداقی عضو
دکتر محمد جعفری بازرس اصلی
مهندس حسین آذرنیوند بازرس اصلی 
مهندس حسن معین الدین    بازرس علی البدل                


اعضای دومین هیئت مدیره انجمن مرتعداری ایران (84/11/12)

دکتر محمدرضا مقدم                رئیس                 
مهندس بهمن باباخانلو نایب رئیس                                              
دکتر حسین بارانی خزانه دار                                 
دکتر حسین ارزانی عضو
دکتر بهروز ملک پور عضو
دکتر مهدی فرح پور عضو علی البدل
دکتر حسین آذرنیوند عضو علی البدل
مهندس حسن کابلی بازرس اصلی
مهندس علیرضا موسوی بازرس اصلی
مهندس سهیل مهاجری برازجانی             بازرس علی البدل                                  


اعضای سومین هیئت مدیره انجمن مرتعداری ایران (89/3/4)

دکتر مهدی بصیری رئیس
دکتر مهدی فرح پور نایب رئیس
مهندس عسگر علیزاده خزانه دار
دکتر علی طویلی عضو
دکتر فرهنگ قصریانی عضو
دکتر محمد جنگجو عضو علی البدل
مهندس عباس باقری عضو علی البدل
مهندس علیرضا موسوی بازرس اصلی
دکتر علی آریاپور بازرس علی البدل
مهندس حشمت اله شوهانی بازرس علی البدل                  


اعضای چهارمین هیئت مدیره انجمن مرتعداری ایران (92/2/24)

دکتر مهدی بصیری رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر حسین ارزانی نایب رئیس دانشگاه تهران
دکتر سید اکبر جوادی خزانه دار و رئیس کمیته دانشجویی انجمن دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات
دکتر مهدی فرح پور عضو و رئیس کمیته علمی انجمن موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
دکتر بهروز ملک پور عضو و رئیس کمیته بین المللی لنجمن بخش خصوصی
دکتر عطاالله ابراهیمی عضو و مسئول برگزاری ششمین همایش ملی مرتع و مرتعداری دانشگاه شهرکرد
مهندس فاطمه مهدوی عضو علی البدل سازمان جنگلها، مرتع و آبخیزداری کشور
دکتر علی آریاپور عضو علی البدل دانشگاه آزاد بروجرد
دکتر علیرضا موسوی بازرس اصلی دانشگاه صنعتی اصفهان
مهندس مهرداد مسیبی بازرس اصلی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
مهندس علیرضا امیری ملکی بازرس علی البدل                  سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور


اعضای پنجمین هیئت مدیره انجمن مرتعداری ایران (1395/7/29)

دکتر حسین ارزانی رئیس دانشگاه تهران
دکتر سید اکبر جوادی نایب رئیس و خزانه دار و مسئول کمیته علمی دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات
دکتر زهدی عضو، مسئول روابط عمومی و خبرنامه موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
دکتر علیرضا افتخاری عضو و مسئول برگزاری هفتمین همایش ملی مرتع و مرتعداری موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
دکتر عابدی عضو و مسئول کمیته دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس نور
دکتر عطاالله ابراهیمی عضو و مسئول امور بین الملل و شعبات انجمن دانشگاه شهرکرد
دکتر علیرضا امیری ملکی عضو  سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
دکتر مهدی بصیری بازرس اصلی دانشگاه صنعتی اصفهان
مهندس مهرداد مسیبی بازرس اصلی               سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
مهندس علیرضا نورمحمدی بازرس علی البدل سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

اعضای ششمین هیئت مدیره انجمن مرتعداری ایران (1398/07/18)
دکترحسین اذرنیوند رئیس
دکتر مهدی فرح پور نایب رئیس 
دکتر جواد معتمدی خزانه دار
 دکتر محمد فرزام عضو 
 دکتر رضا عرفانزاده عضو 
 دکتر مهدی زهدی عضو 
خانم دکتر نادیا کمالی عضو 
دکتر حسین بشری عضو  عدلبدل
دکتر مهدی معمری عضو عدلبدل
مهندس محمد خادمی بازرس  اصلی
مهندس علیرضا نورمحمدی بازرس اصلی
خانم مهندس معصومه رحیمی دهچراغی بازرس علی البدل

نشانی مطلب در وبگاه انجمن مرتعداری ایران:
http://iransrm.ir/find-1.59.13.fa.html
برگشت به اصل مطلب