انجمن مرتعداری ایران- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
همایش ملی پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مرتعداری ایران:
http://iransrm.ir/find.php?item=1.62.17.fa
برگشت به اصل مطلب