انجمن مرتعداری ایران- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
سومین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور-92/10/1

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مرتعداری ایران:
http://iransrm.ir/find.php?item=1.62.39.fa
برگشت به اصل مطلب