album album 1/1 album
album
10
Slower
Faster
کوه نگو بندر عباس album

  در این عکس یک پناهگاه سنگی را مشاهده می کنید که در آن یک خانواده به دامداری مشغولند و تمام سال را در آن زندگی میکنند.
[انجمن مرتعداری ایران ] [فهرست آلبوم‌ها ]